Jak pomóc dziecku z afazją

Październik jest miesiącem osób z afazją rozwojową. Poniżej przedstawiamy podpowiedzi, sposoby, jak jako rodzice/opiekunowie możemy wspierać dzieci z afazją.
W zakresie koncentracji uwagi:
– Mówić wyraźnie i powoli, unikać przyśpieszonego tempa mowy nawet wtedy, kiedy zwracamy się nim do innych członków rodziny.
– Kierować mowę bezpośrednio do dziecka, starać się utrzymywać z nim wtedy kontakt wzrokowy.
– Używać krótkich i prostych zdań. Lepiej niech będzie to więcej zdań, ale prostych.
– Polecenia kierowane do dziecka dzielić na etapy. Kiedy dziecko skończy wykonywać jedną czynność, wtedy mówić zdanie polecające kolejną.
– Pytać, czy dziecko zrozumiało komunikat. W razie potrzeby powtórzyć.
– W razie potrzeby wspierać się gestami rąk wizualizującymi dany komunikat słowny.
W zakresie wypowiadania się:
– Wspierać dziecko w korzystaniu z form zastępujących wypowiedzi werbalne – takich jak gesty, mimika twarzy, rysowanie, malowanie, piktogramy, PCS, Mówik, język migowy.
– Tworzyć wspólnie z dzieckiem prawidłowy wzorzec wypowiedzi poprzez „poprawianie” jego wypowiedzi. Nie oznacza to, że mamy mówić, że dziecko źle powiedziało, ale powoli poprawiać odmianę wyrazu czy budowę zdania. Można zaczynać zdanie i prosić dziecko, aby dokończyło. Pomocne jest podpowiadanie dziecku pierwszej sylaby danego wyrazu lub rozpoczęcie zdania od właściwego słowa.
W zakresie czytania i pisania:
– Na początku nauki czytania i pisania warto zaczynać od dużego druku.
– Dobierać materiał do czytania tak, aby nie był za trudny dla dziecka. Niech będą to teksty krótkie i o tematyce znanej dziecku i zrozumiałej dla niego.
– Motywować dziecko do czytania niezależnie od tego, na jakim etapie czytania jest. Można zachęcać poprzez wyznaczenie specjalnego czasu do ćwiczeń, wspólne wizyty w bibliotekach i księgarniach,
zrobienie zakładki do książki.
– Zwracać uwagę na rozumienie tekstu czytanego przez dziecko. Po skończonym czytaniu pytać, o czym był tekst, rysować obrazki dotyczące tematyki czytanych tekstów.
W zakresie uczenia się matematyki:
– Ćwiczyć używanie określeń czasowych, takich jak pory roku, dni, miesiące, tygodnie, godziny.
– Ćwiczyć używanie pojęć określających relacje przestrzenne w naturalnych sytuacjach w życiu codziennym.
– Działania na liczbach trenować na konkretach.
– W przypadku rozwiązywania zadań tekstowych dzielić je na etapy, rysować ich treść.
W zakresie funkcjonowania emocjonalno-społecznego:
– Cieszyć się z każdego sukcesu dziecka w szkole, nie skupiać się na trudnościach.
– Zauważać mocne strony dziecka, chwalić je za to. Angażować się wspólnie w konkursy, akcje na miarę możliwości rozwojowych dziecka.
– Rozwijać u dziecka poczucie odpowiedzialności za własne osiągnięcia oraz poczucie sprawstwa, wpływu na własną sytuację, m.in. osiągnięcia w nauce.
– Rozwijać u dziecka – adekwatną samoocenę (słabe i mocne strony), podkreślać skuteczność jego działań, uczyć dziecko strategii radzenia sobie z trudnościami.
– Współpracować ze środowiskiem szkolnym.

Opracowali logopedzi szkolni na podstawie A.Paluch, E.Drewniak-Wołosz „Dziecko afatyczne w szkole i
przedszkolu. Poradnik dla nauczycieli.

Facebooktwitter