RODO

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO).

Ponieważ bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić Państwa, wykorzystywać dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas.

Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności

Bardzo zależy na tym, aby pozostać z Państwem w kontakcie i móc nadal informować o prowadzonych przez nas działaniach.

__________________________________________________________________________________

INFORMACJA OGÓLNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ IM. BRATA ALOJZEGO KOSIBY

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „Rozporządzeniem ogólnym” iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce, Wieliczka, ul. Józefa Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka, poprzez email: zss@zskosiby.wieliczka.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 12 289 17 43;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, p. Grzegorza Witkowskiego, z którym można się kontaktować pod adresem: Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce, Wieliczka, ul. Józefa Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka, poprzez email: iod@iods.pl. ;
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoły wynikających z przepisów prawa, wykonania lub zawarcia umowy, a jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa ;
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:1) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia   czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,4) przenoszenia danych,5) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

  6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym. Prawa wymienione w pkt 1-6 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub poprzez kontakt z Administratorem Danych.

 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego
 9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w sposób tradycyjny lub/i w systemach informatycznych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie zapisów funkcjonującego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych.