“TUS w działaniu”

Umiejętności społeczne powinny być rozwijane podczas treningu w sytuacjach naturalnych, ale także kształtowane podczas różnorodnych zajęć edukacyjnych i wychowawczych. Z pomocą przyjść mogą tutaj specjalnie zaprojektowane zajęcia grupowe z zakresu treningu umiejętności społecznych organizowane na terenie szkoły przez certyfikowanych trenerów TUS z dwoma oddziałami uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz autyzmem. Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest metodą terapeutyczną opartą na dowodach, stosowaną w celu rozwijania kompetencji społecznych danej jednostki. Umożliwia
trenowanie konkretnych umiejętności oraz nabywanie nowych doświadczeń w kontrolowany sposób. Metoda TUS polega zatem na rozkładaniu zachowań społecznych na czynniki pierwsze, a następnie uczenie ich małymi krokami.
Założeniem innowacji jest realizacja przewidzianych jej programem zajęć rozwijających umiejętności społeczne uczniów oraz ich generalizacja w różnych środowiskach. Jej cel główny to rozwijanie kompetencji społecznych uczniów. Cele szczegółowe to: doświadczenie przez uczestników zajęć akceptacji i szacunku ze strony osoby dorosłej innej niż rodzic, doświadczenie przez uczestników zajęć sukcesu w relacji z rówieśnikami, kształtowanie, trenowanie i utrwalanie umiejętności,psychoedukacja,
kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, wdrażanie do panowania nad emocjami, doskonalenie umiejętności rozumienia norm społecznych, wdrażanie do przestrzegania norm społecznych, kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej, rozwijanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych, doskonalenie umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej (w tym: korzystania z AAC), rozwijanie teorii umysłu, kształtowanie samowiedzy i samoświadomości, budowanie asertywnej postawy,
wdrażanie do świadomości granic innych osób, nauka radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kształtowanie umiejętności współpracy oraz budowanie relacji między uczestnikami zajęć.
Zajęcia opierają się na stałym schemacie złożonym z trzech części. Każde zajęcia powinny wychodzić od doświadczenia, stającego się podstawą do refleksji poznawczej, a następnie stworzenia okazji do generalizacji doświadczeń na nowe sytuacje w życiu codziennym.
Autorki: Agnieszka Cichoń, Agnieszka Klepacka – Fiejdasz, Joanna Szostak
Termin realizacji:
Luty 2022 – Styczeń 2023