MKZ II

Powiat Wielicki  w ramach partnerstwa realizuje projekt  pn. ”Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

 Celem projektu MKZM II jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej poprzez:

-uruchomienie 2 Centrów Kompetencji Zawodowych na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego w branży turystyczno –gastronomicznych  i medyczno -społecznych oferujących najwyższe standardy edukacyjne i umożliwiających nabycie dodatkowych  kompetencji gwarantujących miejsce na rynku pracy poprzez udział w kursach/szkoleniach, stażach, doradztwie edukacyjno zawodowym, realizowanych w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy.  Działania skierowane są do uczniów i kadry szkół i placówek.

Rezultat: podniesienie atrakcyjności kształcenia  poprzez zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy, uzyskanie dodatkowych kompetencji, wzmocnienie współpracy z przedsiębiorcami, inwestycje w infrastrukturę, wspieranie i rozwój kształcenia zawodowego w regionie, w tym CKZ w subregionach w zakresie, tworzenia sieci nowoczesnych placówek kształcenia  zawodowego współpracujących z przedsiębiorcami  odpowiadającymi na potrzeby rynku pracy, wdrażanie nowego modelu nauczania z wykorzystaniem TIK  w zakresie 7 obszarów zawodowych we współpracy z uczelniami, jego upowszechnianie i przeszkolenie nauczycieli.

Rezultat: poszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem TIK dla ok. 2000 uczniów i przeszkolenie 400 nauczycieli z kompetencji cyfrowych, wsparcie orientacji zawodowych uczniów gimnazjów. Działania w proj. dotyczą utworzenia SPIneK –300 punktów, prowadzenia szkoleń i studiów podyplomowych, stworzenia jednolitych standardów w zakresie doradztwa edukacyjno –zawodowego, programów zajęć, organizacji  Festiwalu Zawodów umożliwienie uczniom poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy. Rezultat: zapewnienie uczniom pomocy w zakresie doradztwa zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno – zawodowej.

Wartość Projektu wynosi:  58 911,84 PLN

 Wartość dofinansowania wynosi : 53 020,65  PLN

Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II(1)