Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

Uczniowie klas 7U, 7L i 2PP pod opieką wychowawczyń wezmą w tym roku szkolnym udział w IV Edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”. Główne cele projektu to: wprowadzanie uczniów w świat wartości – w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele), wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej oraz formowanie poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Cele te zostaną osiągnięte poprzez udział uczniów w wycieczkach tematycznych, umożliwianie młodzieży czynnego udziału w szeroko rozumianej kulturze, przeprowadzenie innowacyjnych lekcji. Projekt trwa od 2 października 2023r. do 23 czerwca 2024r. Uczniowie otrzymają certyfikaty poświadczające uczestnictwo.

Opracowała: K. Majcherczyk, M. Majka, A. Romańska.

Facebooktwitter