Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka Unicef – 20.11.2023r.

W poniedziałek w naszej szkole zostały zorganizowane obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka Unicef 20.11.2023r. Nasi uczniowie dzięki bogatym materiałom i pomocom dydaktycznym mogli zapoznać się jakie mają prawa -Prawa Dziecka.
Akty prawne w Polsce
W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi, gwarantującymi prawa dziecka są:
1. Konstytucja RP– w art. 72. Konstytucji zapisano m.in. prawo do ochrony dziecka przed przemocą, wyzyskiem, okrucieństwem i demoralizacją, a także prawo do opieki i pomocy władz dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.
2. Konwencja o Prawach Dziecka.
3. Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.
Jakie prawa mają dzieci?
Prawa dziecka najpełniej określa Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1989 r. Prawa te sformułowano, kierując się kilkoma ważnymi zasadami.
Po pierwsze – zasadą dobra dziecka, która oznacza, że wszystkie działania podejmowane wobec dziecka muszą leżeć w jego jak najlepiej pojętym interesie.
Po drugie, zasadą równości, co oznacza, że wszystkie dzieci są równe wobec prawa, bez względu na to, skąd pochodzą, jaką mają płeć. Ustalono również zasadę poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców, która oznacza, że to rodzina jest najważniejsza, a państwo ingeruje tylko w uzasadnionych przypadkach i wedle określonych procedur.
Wreszcie –
zasadą pomocy państwa, wedle której zobowiązane jest ono do pomagania rodzinom, które takiej pomocy potrzebują. W dokumencie tym prawa dziecka podzielono na różne kategorie.
Lista praw dziecka:
Prawa cywilne i wolności osobiste, umożliwiające rozwój dziecka:
Prawo do życia i rozwoju,
Prawo do tożsamości i identyczności (prawo do nazwiska, imienia, obywatelstwa, wiedzy o własnym pochodzeniu),
Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
Prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach jego dotyczących w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
Prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć
seksualnych i wszelkiego okrucieństwa,
Prawo do godności i szacunku.
Prawo do nietykalności osobistej,
Prawo nierekrutowania do wojska poniżej 15. roku życia.
Prawa socjalne:
Prawo do odpowiedniego standardu życia,
Prawo do ochrony życia,
Prawo do zabezpieczenia socjalnego,
Prawo do opieki zdrowotnej,
Prawo do wypoczynku i czasu wolnego.
Prawa ekonomiczne:
Prawo do nauki,
Prawo do ochrony pracy podejmowanej w ramach wakacyjnego zarobku lub w ramach nauki
Prawa kulturalne:
Prawo do korzystania z dóbr kultury,
Prawo do informacji,
Prawo do znajomości swoich praw.

Prawa polityczne lub publiczne – dzięki nim dziecko może uczestniczyć w życiu państwa:
Prawo do stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych,
Prawo do wyrażania swoich poglądów.

Wasze Prawa drodzy uczniowie można zobaczyć na dwóch plakatach z Waszymi zdjęciami. Nasza Szkoła otrzymała dyplom od Organizacji Unicef za zorganizowanie obchodówMiędzynarodowego Dnia Praw Dziecka z Unicef w roku szkolnym 2023/2024.
Koordynatorzy akcji: Agnieszka Klepacka-Fiejdasz, Natalia Bełz

Facebooktwitter