“Dobry Start”

„DOBRY START”
(wsparcie finansowe w wysokości 300 złotychna dziecko uczące się w szkole)

Komu przysługuje świadczenie “Dobry start”?
Świadczenie “Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczestniczące w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych otrzymają świadczenie od 7 roku życia do zakończenia zajęć. Świadczenie nie przysługuje dzieciom w wieku przedszkolnym oraz realizującym roczne przygotowanie szkolne (zerówka). Wsparcie udzielane będzie niezależnie od dochodu rodziny.

Jak dostać świadczenie “Dobry start”?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” czyli urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o świadczenie (w przypadku dziecka przebywającego w pieczy zastępczej świadczenia będą realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek, podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”, będzie można składać od 1 lipca on-line przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).
Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodzina świadczenie otrzyma nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Wiecej informacji – “Dobry Start”