Rada rodziców

RADA RODZICÓW REPREZENTUJE OGÓŁ RODZICÓW UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. BRATA ALOJZEGO KOSIBY. W CELU WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. BRATA ALOJZEGO KOSIBY  GROMADZI FUNDUSZE Z DOBROWOLNYCH SKŁADEK RODZICÓW ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ. 

WPŁAT NA RZECZ RADY RODZICÓW MOŻNA DOKONYWAĆ NA RACHUNEK BANKOWY:

05 8619 0006 0011 0258 5059 0001

ŚRODKI FINANSOWE ZGROMADZONE PRZEZ RADĘ RODZICÓW WYDATKOWANE SĄ MIĘDZY INNYMI NA ORGANIZACJĘ WYCIECZEK  I IMPREZ SZKOLNYCH, ZAKUP NAGRÓD,  PACZEK MIKOŁAJOWYCH DLA UCZNIÓW ITD.

DO KOMPETENCJI RADY RODZICÓW NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkołydo dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. Uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczo – profilaktycznego 
 3. Opiniowanie projektu planu finansowegoszkoły składanego przez dyrektora.
 4. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
 5. Opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalnościprzez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską. 
 6. Wyrażanie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela oraz oceny dorobku zawodowego nauczyciela .
 7. Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczycieli. 
 8. Wybór przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora. 
 9. Opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. 
 10. Opiniowanie innych form zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów.
 11. Opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.