Organizacja i rekrutacja

W Zespole Szkół im Br. Alojzego Kosiby z siedzibą w Wieliczce, ul. Józefa Piłsudskiego 105 działają:

  • Szkoła Podstawowa nr 5 Specjalna
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Organem prowadzącym dla Zespołu Szkół im Br. Alojzego Kosiby jest Powiat Wielicki z siedzibą  Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków.

Uczniami Zespołu Szkół im. Br. Alojzego Kosiby są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zespół Szkół im. Br. Alojzego Kosiby organizuje również zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi przyjmowani są do szkoły działającej w Zespole na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydanego przez publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz skierowania wystawionego na wniosek rodziców przez organ prowadzący.