Chrońmy Dzieci

Zespół Szkół im Br. Alojzego Kosiby uczestniczy w realizacji programu „Chronimy Dzieci”. Celem programu „Chronimy Dzieci” jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w szkole. Szkoły oraz placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.

Realizacja programu przez szkołę oznacza, że:

  • szkoła posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
  • szkoła chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
  • szkoła dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
  • szkoła posiada ustalone i spisane relacje na linii uczeń -pracownik szkoły
  • pracownicy szkoły są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
  • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
  • szkoła oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Program certyfikowania szkół i placówek realizujących standardy ochrony dzieci przed przemocą w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” realizuje Fundacja Dzieci Niczyje we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.