RODO

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO).

Ponieważ bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić Państwa, wykorzystywać dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas.

Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności

Bardzo zależy na tym, aby pozostać z Państwem w kontakcie i móc nadal informować o prowadzonych przez nas działaniach.

__________________________________________________________________________________

Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej rozporządzeniem, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Br. Alojzego Kosiby, 32 – 020 Wieliczka ul J. Piłsudskiego 105, tel. 12 289 17 43, e-mail zss@powiatwielicki.pl;
 2. W Zespole Szkół im. Br. Alojzego Kosiby wyznaczono Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować w następujący sposób: pod adresem e-mail: biuro@csti.pl, pod numerem telefonu 698 694 526, pisemnie na adres siedziby Administratora;
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoły wynikających z przepisów prawa, wykonania lub zawarcia umowy, a jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa ;
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art.16 – 18 oraz art.20 – 21 rozporządzenia;
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem;
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w sposób tradycyjny lub/i w systemach informatycznych.