PROCEDURY OCHRONY UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW

PROCEDURY OCHRONY  UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. BR. ALOJZEGO KOSIBY PRZED COVID-19

  I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE SZKOŁY

 Przyprowadzanie dziecka do szkoły

 1. Rodzic przed pierwszym przyjściem dziecka do szkoły zgłasza do Dyrektora potrzebę opieki nad uczniem lub konsultacji przedmiotowych oraz jest zobowiązany do złożenia  w sekretariacie szkoły lub przesłania na adres e–mail: zss@zskosiby.wieliczka.pl podpisanego oświadczenia, które jest załącznikiem do procedury.
 2. Do szkoły Rodzic/Opiekun przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.
 3.  Uczniowie przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Ubrania z poprzedniego dnia należy w domu wyprać i zdezynfekować.
 4. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie lub izolacji.
 5. Rodzic/Opiekun przyprowadzający dziecko do szkoły zachowuje dystans społeczny 2 metrów.
 6. Rodzic/Opiekun przyprowadzający dziecko do szkoły wchodzi na teren szkoły, do miejsca wyznaczonego (hol wejściowy, obok portierni), na zaproszenie pracownika szkoły.
 7. Rodzic/Opiekun oraz uczniowie przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta.
 8. Rodzic/Opiekun  wraz z dzieckiem bezpośrednio  po wejściu do szkoły, są zobowiązani zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym znajdującym się w dozowniku przy wejściu głównym.
 9. Uczniowi przy wejściu do szkoły mierzona jest temperatura. Do szkoły przyjmowane są dzieci z temperaturą nie wyższą niż 37 stopni Celsjusza. Pomiar temperatury odbywa się codziennie i jest odnotowywany w rejestrze.
 10. Dziecku wchodzącemu do budynku szkoły Rodzic/Opiekun zdejmuje maseczkę i utylizuje w bezpieczny sposób zgodnie z instrukcją prawidłowego nakładania  i zdejmowania maseczki.
 11. Rodzic/Opiekun przebywa na terenie szkoły, w miejscu wyznaczonym do czasu odczytania i zarejestrowania wyniku pomiaru temperatury ciała dziecka.
 12. Uczeń do szkoły przynosi tylko przybory szkolne i pomoce (podręcznik/materiał edukacyjny, ćwiczeniowy, zeszyt…) które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami i przyborami z innymi kolegami.
 13. Uczeń do szkoły nie przynosi żadnych niepotrzebnych przedmiotów (zabawki, telefon, książki nie będące podręcznikami, biżuteria, kosmetyki itd.).
 14.  Uczniowie samodzielnie lub z pomocą pracownika szkoły (pomoc nauczyciela)  przebierają się w szatni. W szatni równocześnie może przebywać  dwoje uczniów  i pomoc nauczyciela.

 

 

 Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 1. Na teren szkoły do miejsca wyznaczonego (hol wejściowy przy portierni) Rodzice/Opiekunowie wchodzą pojedynczo. W miejscu wyznaczonym może oczekiwać na dziecko tylko jeden Rodzic/Opiekun.
 2. Rodzic/Opiekun odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta. Po wejściu do szkoły, jest zobowiązany zdezynfekować ręce przy użyciu płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku przy wejściu głównym.
 3. Rodzic/Opiekun zgłasza odbiór ucznia pracownikowi szkoły (pomoc nauczyciela) pełniącemu dyżur na portierni szkoły, po zgłoszeniu oczekuje na dziecko w miejscu wyznaczonym.
 4. Uczniowie są przyprowadzani do Rodzica/Opiekuna przez pracownika szkoły (pomoc nauczyciela), który w razie potrzeby pomaga uczniowi w czynnościach związanych z przygotowaniem się do wyjścia ze szkoły.
 5. Uczniowie przed wyjściem ze szkoły myją ręce.
 6. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik szkoły.
 7. Rodzic/Opiekun niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem, nakłada mu zgodnie z instrukcją maseczkę, zasłaniającą nos i usta lub dopilnowuje by uczeń wykonujący tę czynność samodzielnie wykonał ją poprawnie. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.

 

           II. PROCEDURA POBYTU W SALI DYDAKTYCZNEJ I ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Nauczyciel/ wychowawca świetlicy ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć dydaktycznych/konsultacji/opieki świetlicowej nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu oraz spełniają wymogi sanitarne.                               .
 2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa lub wymogom sanitarnym, nauczyciel/wychowawca świetlicy ma obowiązek zgłosić fakt do dyrektora szkoły celem usunięcia nieprawidłowości.
 3. Przed rozpoczęciem zajęć wietrzy się sale, w których będą przebywali uczniowie. Sale należy wietrzyć w ciągu dnia w odstępach czasowych odpowiadających czasowi trwania pojedynczych zajęć. Przed rozpoczęciem zajęć za wietrzenie sali odpowiada pomoc nauczyciela, w trakcie trwania zajęć nauczyciel prowadzący zajęcia lub pomoc nauczyciela.
 4. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej. Grupa może liczyć nie więcej niż 3 uczniów.
 5. Na jedną osobę w sali przypada min. 4m2
 6. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.
 7. Uczeń klas 1-3 nie może zabierać ze sobą do domu pomocy i przyborów szkolnych, z których będzie korzystał podczas pobytu w szkole.
 8. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, pomoce, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia.
 9. Przedmioty wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli podczas zajęć np. sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne, zabawki oraz indywidualne pomoce i przybory szkolne uczniów klas 1-3 należy codziennie dokładnie czyścić i dezynfekować. Czynności te wykonuje po zakończonych zajęciach pomoc nauczyciela. Obowiązek czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem spoczywa na Wynajmującym (Powiatowy Park Rozwoju Spółka z o.o.)
 10. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub pomoc nauczyciela.
 11. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć oraz przerw międzylekcyjnych czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, w tym bezpieczeństwem epidemiologicznym.
 12. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach.
 13. Podczas wychodzenia grupy uczniów z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.
 14. Pracownicy przebywający na terenie szkoły zachowują dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min.1,5 m, ograniczając bezpośredni kontakt do niezbędnego minimum.
 15. Uczniowie bawią się i pracują w wyznaczonych strefach. Każdy uczeń ma w sali stałe miejsce do pracy określone przez podpisanie ławki i krzesła jego imieniem, a jeśli istnieje taka potrzeba również inicjałem nazwiska.
 16. W szkole dziecko spożywa przygotowane w domu II śniadanie. Owoce i warzywa przyniesione z domu muszą być przygotowane do bezpośredniego spożycia (umyte, w razie potrzeby również obrane i pokrojone). Rodzic zobowiązany jest zabezpieczyć dziecku odpowiednią ilość napojów w jednorazowych butelkach. Podczas spożywania posiłku uczeń korzysta z jednorazowych talerzyków, kubków oraz serwetek, za wyposażenie ucznia w wymienione odpowiada Rodzic.
 17. Pomoce i przybory szkolne używane przez ucznia klas 1-3 są odkładane do jego indywidualnego pudełka i dezynfekowane przez pomoc nauczyciela po dniu pobytu dziecka w szkole.
 18. Podczas konsultacji z nauczycielami uczniowie klas IV – VIII korzystający z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie wymieniają się nimi między sobą. W czasie konsultacji odkładają je na swoją ławkę szkolną lub do plecaka.
 19. Po zakończonych konsultacjach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Rodzice dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy i przyborów szkolnych. Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne mu podczas konsultacji.
 20. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani podawać lekarstw.
 21. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić Rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
 22. Pracownicy szkoły mają obowiązek przechowywać środki do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem dzieci.

     

 

        III.PROCEDURA WYJŚCIA I KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z PLACU ZABAW  I  PRZYSZKOLNEGO TERENU ZIELONEGO  

 1. Szkoła w okresie COVID – 19  nie organizuje wyjść poza ogrodzony teren szkoły.
 2. Dzieci uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli,  korzystają z placu zabaw  i terenu zielonego, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego.
 3. Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw lub teren zielony, nauczyciel przypomina uczniom zasady dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz bezpiecznego korzystania z urządzeń na placu zabaw.
 4. Na placu zabaw i terenie zielonym dzieci mogą przebywać bez maseczek ochronnych.
 5. Nauczyciel na placu zabaw i terenie zielonym ogranicza aktywności uczniów  sprzyjające bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane przez nauczyciela muszą uwzględniać dystans społeczny 2 metrów.
 6. W szatni szkolnej jednocześnie może przebywać nie więcej niż 2 uczniów i pomoc nauczyciela, dzieci przebierają się w odpowiedniej w odległości od siebie         z zachowaniem dystansu społecznego.
 7. Wyjście i powrót do budynku szkoły z placu zabaw lub terenu zielonego odbywa się po ustawieniu uczniów z zachowaniem dystansu społecznego. Po powrocie do szkoły i udaniu się do szatni obowiązują zasady zachowania opisane w pkt. 6
 8. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie myją i dezynfekują ręce.
 9. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie placu zabaw są dezynfekowane  po zakończonym pobycie i zajęciach grupy uczniów. Czynności dezynfekcyjnych przyborów i  przenośnego sprzętu sportowego dokonuje pracownik szkoły (pomoc nauczyciela). Obowiązek czyszczenia i dezynfekcji urządzeń stacjonarnych placu zabaw spoczywa na Wynajmującym. Następna grupa uczniów może przebywać na placu zabaw po zakończonych czynnościach dezynfekcji.

 

         IV.PROCEDURA REAGOWANIA NA INCYDENTY W GRUPIE ORAZ STOSOWANIE ZABEZPIECZEŃ W TRAKCIE WYMAGANYCH     ZABIEGÓW HIGIENICZNYCH 

 1. W razie wystąpienia konieczności przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka nauczyciel zgłasza ten fakt pomocy nauczyciela.
 2. Zabiegi higieniczne są przeprowadzane w wyznaczonym miejscu.  Po zabiegach pomieszczenie jest poddawane dezynfekcji.
 3. W miejscu przeprowadzanego zabiegu higienicznego mogą znajdować się wyłącznie dwie osoby, czyli dziecko i pomoc nauczyciela lub nauczyciel.
 4. W czasie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka personel powinien być ubrany w indywidualne środki ochrony osobistej, czyli rękawiczki jednorazowe i maseczkę zakrywającą usta i nos.
 5. Ubranie dziecka należy zabezpieczyć wkładając do jednorazowego foliowego woreczka i odłożyć w wyznaczone do tego celu miejsce. Ubranie należy zwrócić rodzicowi dziecka, podczas odbioru dziecka ze szkoły.
 6. Po przeprowadzeniu zabiegów higienicznych personel jest zobowiązany do zmiany środków ochrony (ściągnięte środki ochrony należy zabezpieczyć i wyrzucić do kosza specjalnie do tego przeznaczonego), umycia rąk według instrukcji wywieszonych w toaletach, zdezynfekowania rąk oraz nałożenia nowych rękawiczek jednorazowych i maseczki na nos i usta.

 

          V. PROCEDURA ORGANIZACJI KONSULTACJI PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELI NA TERENIE  SZKOŁY 

 1. Konsultacje dla uczniów szkoły prowadzone są przez nauczycieli zgodnie z potrzebami edukacyjnymi dzieci i młodzieży.
 2. Podstawowym celem konsultacji jest:  a) uzupełnienie przez ucznia treści podstawy programowej nauczania przedmiotu obowiązkowego,  b) poprawa proponowanej oceny rocznej, w tym przygotowanie do poprawy oceny.
 3. Nauczyciele będą prowadzili konsultacje ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej dla II etapu edukacyjnego, zgodnie z potrzebami uczniów.
 4. Konsultacje są prowadzone przez nauczycieli z kwalifikacjami do nauczania przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej.
 5. Konsultacje dla uczniów odbywają się w terminach ustalonym przez dyrektora szkoły i podanych do wiadomości rodziców za pośrednictwem wychowawców oddziałów.
 6. Konsultacje prowadzone są indywidualnie lub w grupach liczących nie więcej niż 3 uczniów.
 7. Czas trwania konsultacji z jednego przedmiotu nie może przekraczać jednej jednostki lekcyjnej (45 minut).
 8. W ciągu dnia uczeń może odbyć nie więcej niż 3 konsultacje.
 9. Podczas przerwy pomiędzy konsultacjami uczniowie są pod opieką nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły.
 10. Uczniowie korzystający z toalety podczas przerwy między zajęciami, wchodzą do niej pojedynczo, zachowując dystans społeczny. Po zakończonych czynnościach toaletowych myją i dezynfekują ręce zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. W jednej łazience szkolnej może przebywać równocześnie nie więcej niż 2 uczniów.
 11. Uczeń ma prawo przynieść do szkoły niezbędne pomoce i przybory szkolne oraz korzystać z nich i przechowywać we własnej teczce lub na ławce szkolnej. Zabronione jest wymienianie się przyborami, pomocami między uczniami.
 12. Podczas konsultacji uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykonuje polecenia nauczyciela, uzupełnia, utrwala i rozszerza wiedzę i umiejętności.
 13. Nauczyciel podczas konsultacji stosuje metody i formy pracy, aktywizujące ucznia i wspomagające proces nauki, korzysta z pomocy dydaktycznych dostępnych  w szkole, w tym podręczników i zeszytów ćwiczeń ucznia.
 14. Nauczyciel prowadzi dziennik konsultacji w formie dokumentu elektronicznego. Do dziennika wpisuje obecność ucznia, temat konsultacji, zakres treści programowych których dotyczy konsultacja, oraz oceny z aktywności ucznia na zajęciach.
 15. Nauczyciel ocenia pracę ucznia podczas konsultacji zgodnie ze szczegółowymi warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego zawartymi w Statucie Zespołu Szkół im. Br. Alojzego Kosiby .
 16. Uczeń po zakończonych konsultacjach jest niezwłocznie odbierany przez Rodzica/Opiekuna. Uczeń samodzielnie przychodzący do szkoły, po zakończeniu konsultacji opuszcza szkołę pod nadzorem pracownika szkoły, zachowując dystans społeczny podczas pobytu w szatni i w drodze do wyjścia ze szkoły. Przed opuszczeniem budynku szkoły uczeń dezynfekuje ręce.  Po wyjściu przed szkołę niezwłocznie nakłada maseczkę na usta i nos zgodnie z instrukcją nakładania    i zdejmowania maseczki.
 17. Uczniowie zawsze stosują się do poleceń wydawanych przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły.
 18. Nauczyciel nie wykorzystuje podczas konsultacji materiałów dydaktycznych, które nie są odkażone lub których nie można zdezynfekować.
 19. Rodzice uczniów wyrażających wolę uczestniczenia dziecka w organizowanych przez szkołę konsultacjach mają obowiązek przed posłaniem dziecka do szkoły wypełnić, podpisać i złożyć w szkole/ przesłać pocztą elektroniczną Oświadczenie / Zgłoszenie Dziecka do  udziału  w konsultacjach prowadzonych przez nauczycieli na terenie Zespołu Szkół im. Br. Alojzego Kosiby

              

         VI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE STWIERDZENIA ZAGROŻENIA ZARAŻENIA WIRUSEM COVID-19

 1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa i rękawiczki jednorazowe).
 2. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu, założyć maskę jednorazową, zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki, a uczniom zdrowym instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
 3. Nauczyciel kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która w stroju ochronnym zajmie się dzieckiem do przyjazdu rodziców.
 4. Dziecko prowadzone jest do osobnej, wyznaczonej sali, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora oczekuje na rodziców.
 5. Po opuszczeniu sali przez dziecko z podejrzeniem zakażenia, nauczyciel dokładnie myje i dezynfekuje ręce oraz instruuje dzieci, aby powtórnie umyły i zdezynfekowały ręce.
 6. Dzieci wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
 7. Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba niezwłocznie kontaktuje się z stacją SANEPID informując o zaistniałej sytuacji  i stosuje się do instrukcji i poleceń.
 8. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły oraz zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.
 9. Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom zgodnie z procedurą odbioru dzieci ze szkoły.
 10. Rodzic ma obowiązek poinformować dyrektora szkoły o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.

 

       VII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE STWIERDZENIA ZAGROŻENIA ZARAŻENIA WIRUSEM COVID-19 U PRACOWNIKA

 1. Do szkoły przychodzą pracownicy bez jakichkolwiek objawów wskazujących  na chorobę. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, pracownik pozostaje w domu informując telefonicznie dyrektora o zaistniałej sytuacji oraz kontaktuje się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 2. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) przebywając na terenie szkoły niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa i  rękawiczki jednorazowe).
 3. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, w izolacji od innych osób.
 4. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która przejmie obowiązki pracownika
 5. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi to podaje dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do niego, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
 6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami zarażenia  (kaszel, duszność, gorączka).
 7. Jeśli pracownik z objawami zarażenia przebywał w sali z dziećmi, dzieci wraz z osobą zastępującą wyznaczoną przez dyrektora myją i dezynfekują ręce a następnie opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
 8. Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba niezwłocznie kontaktuje się z stacją SANEPID informując o zaistniałej sytuacji  i stosuje się do instrukcji i poleceń.
 9. Pracownik ma obowiązek poinformować dyrektora szkoły o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19

         

     VIII. PROCEDURA KOMUNIKACJI Z RODZICAMI UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. BR. ALOJZEGO KOSIBY

 1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem  COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub w szczególnych sytuacjach bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę.
 2. Bezpośrednie spotkanie z rodzicem na terenie szkoły odbywa się za zgodą nauczyciela.
 3. Przebywając na terenie szkoły rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 2 metry od innych osób.
 4. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym znajdującym się w dozowniku umieszczonym w holu wejściowym obok portierni szkoły.
 5. Nauczyciel po zakończonym spotkaniu wpisuje do rejestru znajdującego się  w sekretariacie szkoły termin spotkania coraz dane rodzica, z którym odbył spotkanie na terenie szkoły.
 6. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub funkcjonowania szkoły, rodzic może  kontaktować  się z nauczycielem telefonicznie   lub przez pocztę elektroniczną.
 7. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować telefonicznie się z dyrektorem – tel. 12 2891743 lub drogą mailową: bozena.prochwicz@zskosiby.wieliczka.pl lub wicedyrektorem – tel. 12 2891743; e –mail:  malgorzata.majka@zskosiby.wieliczka.pl  lub bezpośrednio po spełnieniu wymagań określonych w ust. 3,4.

               Kontakt Rodziców ze szkołą, nauczycielem odbywa się w  godzinach pracy szkoły.

 

       IX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE W MIEJSCU PRACY W CELU MINIMALIZACJI RYZYKA ZARAŻENIA I ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii):

Środki zapobiegawcze: maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być wyrzucane do koszy których wnętrze zabezpieczone zostało jednorazowymi foliowymi workami na śmieci.  Po napełnieniu koszy worki są wyjmowane i po zawiązaniu wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Załącznik

do Procedur ochrony uczniów  i pracowników

Zespołu Szkół im. Br. Alojzego Kosiby przed COVID -19

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA

 1. Zapoznałam/em się i akceptuję obowiązujące w szkole procedury ochrony uczniów i pracowników Zespołu Szkół im. Br. Alojzego Kosiby przed COVID-19.
 2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły oraz innych dzieci COVID-19. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników zajęć/konsultacji wraz z pracownikami szkoły, jak również ich rodzinami.
 3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do Zespołu Szkół im. Br. Alojzego Kosiby, dowożeniem go do wskazanej wyżej szkoły, tym samym na narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie.
 4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
 5. W dniu przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych/konsultacje, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności ani innych objawów chorobowych (np. ból głowy, mięśni, biegunka, wymioty).
 6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel. Dziecko w ostatnich 2 tygodniach nie miało styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
 7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy wchodzeniu do szkoły i pomiar temperatury w trakcie pobytu w szkole. Przyjmuję do wiadomości, że dziecko zostanie przyjęte do szkoły tylko z temperaturą do 37 stopni Celsjusza.
 8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do szkoły żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz oraz będzie przychodziło w codziennie zmienianych czystych i świeżych ubraniach.
 9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło podczas pobytu w szkole poza ogrodzony teren szkoły.
 10. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami w szatni może znajdować się maksymalnie 2 dzieci. W przypadku, gdy w szatni przebywa już wskazana liczba dzieci pozostałe dzieci będę oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz szatni ( w holu głównym) z zachowaniem zasady dystansu społecznego wynoszącego 2metry. Podczas wejścia do szkoły konieczne jest posiadanie przez Rodzica maseczki ochronnej oraz dezynfekcja rąk.
 11. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym, z wyznaczonego w szkole pomieszczenia do izolacji.
 12. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję szkoły.
 13. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.

 

 

 

………………..……………………………..

(data i podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

Facebooktwittergoogle_plus